Σύνδεση οργάνου στον πίνακα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο EurotestXA

Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Έλεγχος μόνωσης όλων των φάσεων με μέτρηση στον πίνακα (πηγή: ΕΛΕΜΚΟ).
Νέα Υ.Δ.Ε.

Οδηγίες για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Μέτρηση αντίστασης μόνωσης

Σκοπός της μέτρησης
Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;

Η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι αναγκαία για τον αρχικό έλεγχο πριν την ηλεκτροδότηση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου  και τον επανέλεγχο ύστερα από σοβαρή τροποποίηση. Με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004,

Οι ''γκρίζες ζώνες'' της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας (1ο μέρος)
Νέα Υ.Δ.Ε.

Οι »γκρίζες ζώνες» της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας (1ο μέρος)

Εντοπισμός και σχολιασμός των δυσκολιών και των μη ξεκάθαρων καταστάσεων που συναντώνται στην πράξη σχετικά με την τήρηση νομοθετημένων ηλεκτρολογικών απαιτήσεων.

Ορια και τιμές αντίστασης γείωσης
Νέα Υ.Δ.Ε.

Ορια και τιμές αντίστασης γείωσης

Μία τιμή ή όρια αντιστάσεων γείωσης πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα τα οποία πρέπει να τα ζητάμε και να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους ώστε να μην εμπιστευόμαστε τιμές ή όρια τα οποία κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα.

Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς και έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
Νέα Υ.Δ.Ε.

Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς και έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης

Στην έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης εμφανίζεται η στήλη της εγκατεστημένης ισχύος (μπλε στήλη).  Στο τέλος του εγγράφου υπολογίζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εγκατάστασης ως άθροισμα όλων των επιμέρους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ισχύων των ήδη τοποθετημένων συσκευών – πριζών – κυκλωμάτων φωτισμού της (καφέ γραμμή).

Περιπτώσεις Έκδοσης Εντύπου Νέας ΥΔΕ
Νέα Υ.Δ.Ε.

Περιπτώσεις Έκδοσης Εντύπου Νέας ΥΔΕ

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποια πλαίσια ελέγχου (checkboxes) πρέπει να συμπληρώσουμε στη «Νέα Υ.Δ.Ε.» σε σχέση με την περίπτωση υποβολής της, στο πεδίο «Αφορά:».
Στην πορεία του Αρθρου, μετά από κάποια γενικά σχόλια, ακολουθούν

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Υποβολή δικαιολογητικών Νέας ΥΔΕ για εγκαταστάσεις κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384

Στα παρακάτω δύο έγγραφα, αναφέρονται ποια έγγραφα της Νέας ΥΔΕ υποβάλλουμε και σε ποιες περιπτώσεις, τόσο για εγκαταστάσεις κατασκευασμένες κατά ΚΕΗΕ όσο και για νέες εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΟΤ HD 384

Υπολογισμός πτώσης τάσης μέσω διαγράμματος
Νέα Υ.Δ.Ε.

Υπολογισμός πτώσης τάσης μέσω διαγράμματος

Το άρθρο αυτό ασχολείται με συγκεκριμένες μεθόδους προσδιορισμού πτώσεων τάσεων, προκειμένου να ελέγξουμε ότι οι τιμές αυτές:

συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονισμούς που ισχύουν (πρότυπα κατά CENELEC τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Τυποποίηση),
μπορούν να είναι ανεκτές από τα φορτία,
να ικανοποιούν βασικές λειτουργικές απαιτήσεις.

Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA

Σκοπός της μέτρησης είναι η διαπίστωση της σωστής σύνδεσης όλων των μεταλλικών μερών με το ηλεκτρόδιο γείωσης της εγκατάστασης όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 612.2 του ΕΛΟΤ HD 384.