Τυποποιημένες παροχές χαμηλής τάσης
Τεχνικά άρθρα

Τυποποιημένες παροχές χαμηλής τάσης

Τυποποιημένες παροχές χαμηλής τάσηςΓια την ηλεκτροδότηση κάθε εσωτερικής εγκατάστασης κατασκευάζεται μία από τις «τυποποιηµένες» παροχές που αναφέρονται παρακάτω. Για κάθε τυποποιηµένη παροχή δίνονται στη συνέχεια τα στοιχεία για το µέγεθος του µικροαυτόματου ή των ασφαλειών του µετρητή και για τις γενικές ασφάλειες που µπορούν να τοποθετηθούν στον πίνακα της εγκατάστασης, έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία µε το µικροαυτόµοτο ή τις ασφάλειες του µετρητή.

Μοvοφασικές παροχές

Στο µετρητή τοποθετείται µικροαυτόματος 40 Α (ή ασφάλεια 35 Α). Η γενική ασφάλεια µπορεί να είναι 35 Α. Κατ’ εξαίρεση τοποθετείται µκροαυτόματος 25 Α ή 16 Α όταν η τροφοδότηση γίνεται στο δίκτυο που έχει µετασχηματιστή μικρής ισχύος και τότε η γενική ασφάλεια της εγκατάστασης πρέπει, κατά µέγιστο, να είναι 25 ή 16 Α αντίστοιχα.

Τριφασικές παροχές

Οι τυποποιηµένες παροχές χαρακτηρίζονται από το µέγεθός τους που εκφράζεται µε έναν αριθµό από το 1 µέχρι το 7. Στο τέλος του κειµένου υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο αναγράφονται για κάθε µέγεθος παροχής και τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η µέγιστη ισχύς παροχής δηλαδή εκείνη που αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη γενική ασφάλεια που µπορεί να τοποθετηθεί στον πίνακα της εγκατάστασης
  • Τα µεγέθη των γενικών ασφαλειών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
  • Η ισχύς που αντιστοιχεί σε κάθε μέγεθος γενικής ασφάλειας

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Το µέγεθος της παροχής επιλέγεται από τον καταναλωτή (ή τον µελετητή ή κατασκευαστή της εσωτερικής εγκατάστασης) ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Η ΔΕΗ µπορεί να επέµβει συµβουλευτικά, αν διαπιστώσει ότι δεν ζητείται το σωστό µέγεθος της παροχής.
  2. Ειδικά για τους καταναλωτές που έχουν ένα µόνο κινητήρα ή που ο κινητήρας τους έχει ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε το 80% της ισχύος της εγκατάστασης θα πρέπει να επιλεγούν οι γενικές ασφάλειες, έτσι ώστε, να µην υπάρχει ο κίνδυνος να καίγονται από το ρεύµα εκκίνησης του κινητήρα.
    Αν υπάρχει διάταξη περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης (π.χ. διακόπτης αστέρα – τριγώνου) οι γενικές ασφάλειες πρέπει να είναι κατά 10% τουλάχιστον µεγαλύτερες από το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα. Αν δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, οι γενικές ασφάλειες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40% µεγαλύτερες από το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα.
  3. Στις οικιακές τριφασικές εγκαταστάσεις κατασκευάζεται η παροχή Νο 2 ή αν χρειάζεται, µεγαλύτερη. Για την παροχή Νο 2 η γενική ασφάλεια, κατά κανόνα, θα πρέπει να είναι 35 Α. Δεν απαγορεύεται όµως και η ασφάλεια των 25 Α.
  4. Η παροχή Νο 7 κατασκευάζεται µόνο σε ορισµένες περιοχές του δικτύου (κυρίως εκτός πόλεων), ενώ σε άλλες περιοχές (κυρίως εντός πόλεων), για την εξυπηρέτηση ισχύος µεγαλύτερης από εκείνης που επιτρέπει η παροχή Νο 61, γίνεται παροχή μέσης τάσης. Σχετικές πληροφορίες παρέχουν οι αρµόδιες για την ηλεκτροδότηση υπηρεσιακές µονάδες της ΔΕΗ.

 

Τυποποιημένες παροχές χαμηλής τάσης by hlektrologiagr on Scribd

πηγή: ti-soft