Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις
Νέα Υ.Δ.Ε.

Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις

Το μπάνιο είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία για την ηλεκτρική εγκατάσταση. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο την καθιέρωση ζωνών (0,1,2,3) ή τα συστήματα SELV-PELV που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τον αντίστοιχο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε κάθε επιμέρους ζώνη. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι τα μεταλλικά δίκτυα σωληνώσεων που υπάρχουν στο χώρο αυτό, όπως για παράδειγμα οι ορατές σωληνώσεις του δικτύου κεντρικής θέρμανσης , της ύδρευσης και της αποχέτευσης, και πως αυτά δε θα αποτελέσουν πηγή προβλήματος στους χρήστες της εγκατάστασης.

Γιατί όπως είναι γνωστό για να περιορίσουμε τις πιθανότητες να βρεθεί κάποιος σε διαφορά δυναμικού (πάνω από 50 V για το Ε.Ρ.) όταν ακουμπά εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη συσκευών (π.χ. σασί- μεταλλικά περιβλήματα συσκευών) με σημεία μεταλλικών δικτύων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις για τις οποίες το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρει τα εξής:

701.413.1.6 Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση
Οι αγωγοί προστασίας των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών του υλικού κλάσης Ι και των ρεµατοδοτών πρέπει να συνδέονται, µέσω µιας τοπικής συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης, προς τα ακόλουθα ξένα αγώγιµα στοιχεία των ζωνών 0, 1, 2 και 3:
– µεταλλικοί σωλήνες τροφοδότησης ή αποχέτευσης-απαγωγής (π.χ. νερού, αερίου κλπ.).
– µεταλλικοί σωλήνες κεντρικής θέρµανσης ή κλιµατισµού.
– προσιτά µεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
Σηµείωση: Μεταλλικά πλαίσια ή κουφώματα θυρών και παραθύρων καθώς και παρόµοια στοιχεία δεν θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν είναι συνδεδεµένα µε τα μεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
– άλλα ξένα αγώγιµα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που ενδέχεται να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.
Σηµείωση: Η σύνδεση µεταξύ αγωγών προστασίας και ξένων αγώγιµων στοιχείων µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε θέση έξω από το χώρο, αλλά πάντως πλησίον σε αυτόν.

Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τη ζώνη 3, όταν µια προκατασκευασµένη κυψέλη λουτρού ή καταιονισµού που διαθέτει δική της αποχέτευση δεν είναι εγκατεστηµένη µέσα σε ένα λουτρό αλλά σε ένα άλλο χώρο, π.χ. σε ένα υπνοδωµάτιο.

Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων πρέπει να θεωρούνται ότι είναι ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν η εγκατάστασή τους έχει γίνει κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η µόνωσή τους από τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής ή άλλα µεταλλικά στοιχεία που θα ήταν ενδεχόµενο να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.

Σηµείωση: Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων θεωρούνται ότι έχουν µόνωση από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου αν η αντίσταση µόνωσης µεταξύ τους, µετρούµενη σύµφωνα µε το Τµήµα 612, είναι τουλάχιστον 100 kΩ.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο όπου οι σωληνώσεις που καταλήγουν στο νιπτήρα, οι σωληνώσεις που καταλήγουν στις βρύσες της μπανιέρας και η αποχέτευση νιπτήρα και μπανιέρας είναι μεταλλικές.

Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις

Εμφανίζονται συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις με τους σωλήνες ύδρευσης (που έχουν κατά κάποιο τρόπο «ρόλο»βασικού ισοδυναμικού ζυγού) να συνδέονται με:
α) τις σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης
β) τον αγωγό προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος της θερμαντικής αντίστασης (radiant fire)
γ) τον αγωγό προστασίας της πρίζας ξυριστικής μηχανής
δ) τον αγωγό προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος του θερμοσίφωνα
ε) το σωλήνα εισαγωγής νερού στο θερμοσίφωνα
στ)τις σωληνώσεις απορροής υδάτων της μπανιέρας.

Το φωτιστικό σώμα βρίσκεται έξω από τη ζώνη 3 (outside zones) γι’αυτό δε χρειάζεται να συνδεθεί ο αγωγός προστασίας του με τα παραπάνω.

Με βάση την παράγραφο 547.1.2 του ΕΛΟΤ HD 384, ορίζεται (μέσω της παραγράφου 543.1.3) σαν ελάχιστη διατομή για τους αγωγούς συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης τα 2,5 τετραγωνικά χιλιοστά, εφόσον προβλέπεται για αυτούς μηχανική προστασία.

πηγή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΑ Υ.Δ.Ε (ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ & ΔΟΚΙΜΕΣ)