Παραλληλισμός γεννήτριας με το δίκτυο
Βίντεοπαρουσιάσεις

Παραλληλισμός γεννήτριας με το δίκτυο

Για να παραλληλιστεί (ή συγχρονιστεί) μια σύγχρονη γεννήτρια ένα δίκτυο, και να προσφέρει το ρεύμα της σε αυτό, θα πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις. Χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα »προετοιμάσουν» τη γεννήτρια για το συγχρονισμό.

Οι προϋποθέσεις συγχρονισμού είναι οι εξής:

1. Η συχνότητα της γεννήτριας και του δικτύου πρέπει να ταυτίζονται.

2. Τα μέτρα των τάσεων και από τις δύο πλευρές πρέπει να είναι ίσα.

3. Οι τρεις φάσεις πρέπει να έχουν την ίδια φορά περιστροφής, δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχία φάσεων.

4. ∆εν πρέπει να υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ των αντίστοιχων φάσεων.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε ποιες ενέργειες χρειάζονται για το συγχρονισμό μιας γεννήτριας με το δίκτυο. Στο βίντεο αναλύονται:

  • ποιες προϋποθέσεις -ρυθμίσεις απαιτούνται για το συγχρονισμό
  • για ποιο λόγο χρειάζονται αυτές οι ρυθμίσεις
  • ποιες ενέργειες κάνουμε για να πετύχουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται