Οι λειτουργίες ενός συστήματος SCADA
Αυτοματισμός

Οι λειτουργίες ενός συστήματος SCADA

Τα συστήµατα SCADA αποτελούν εφαρµογή της βιοµηχανικής πληροφορικής για την εποπτεία της παραγωγής. Με χρήση των συστηµάτων SCADA επιτυγχάνεται on-line παρακολούθηση, µέσω μονάδων PLCs, και συνεχής καταγραφή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των κρίσιµων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, για την επίτευξη εποπτείας σε πραγματικό χρόνο.

Ένα σύστηµα SCADA περιλαµβάνει απεικόνιση σε µιµικά διαγράµµατα όλων των διεργασιών παραγωγής, ενδείξεις των τιµών των μετρούμενων μεγεθών, διαρκή συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε Η/Υ, γνωστοποίηση σφαλµάτων κ.α. Επίσης σηµαντική είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του συστήματος µέσω κατάλληλα διαμορφωμένων σελίδων του διαδικτύου.

Οι κύριες λειτουργίες ενός συστήματος SCADA είναι οι ακόλουθες:

  • Συλλογή δεδομένων από τα PLCs και τις Απομακρυσμένες Τερµατικές Μονάδες (RTU). Όλα τα επιθυμητά σήµατα μεταδίδονται προς το σύστηµα SCADA µέσω του δικτύου βιομηχανικού αυτοματισμού.
  • Αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδομένων και αναπαράστασή τους µέσω γραφημάτων. Οι επιλεγμένες πληροφορίες αναπαρίστανται είτε αυτούσιες είτε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία.
  • Ανάλυση δεδομένων και ειδοποίηση του προσωπικού σε περιπτώσεις σφάλματος. Όταν τα δεδομένα πάρουν τιµές µη κανονικές το σύστηµα SCADA ειδοποιεί µε οπτική ή ακουστική σήµανση τους χειριστές, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπτώσεις.
  • Έλεγχος κλειστού βρόχου διεργασιών. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών ελέγχου, αυτόµατες ή χειροκίνητες.
  • Γραφική απεικόνιση των τµηµάτων της διεργασίας σε µιµικά διαγράµµατα και παρουσιάσεις των δεδομένων σε ενεργά πεδία. Τα µιµικά διαγράµµατα απεικονίζουν ρεαλιστικά τµήµατα της διεργασίας µε στόχο την ευκολότερη εποπτεία και την κατανόηση των δεδομένων από τους χειριστές του συστήματος.
  • Καταγραφή όλων των συμβάντων κανονικών και µη για την δημιουργία ιστορικού αρχείου. Σε κάθε βιομηχανία υπάρχει καταγραφή όλων των κρίσιµων παραµέτρων. Παλιότερα γινόταν µε χειρόγραφη καταγραφή, ενώ σήµερα την ευθύνη αυτή έχει αναλάβει η βάση δεδομένων του συστήματος SCADA.
  • Υποστήριξη διπλού υπολογιστικού συστήματος µε αυτόµατη εναλλαγή, αν αυτό κρίνεται σκόπιµο βάση της υπό έλεγχο διεργασίας. Σε διεργασίες υψηλής επικινδυνότητας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εµφάνιση σφάλματος λόγω βλάβης του εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό τα συστήµατα SCADA υποστηρίζουν δεύτερο υπολογιστικό σύστηµα που αναλαμβάνει σε περίπτωση σφάλματος.
  • Μεταφορά δεδομένων σε άλλα τµήµατα του κεντρικού συστήματος πληροφόρησης και διαχείρισης.
  • Έλεγχος της πρόσβασης χειριστών στα διάφορα υποσυστήματα του συστήματος SCADA.
  • Ειδικές εφαρμογές λογισµικού όπως εκτέλεση κώδικα C++ ή ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων.

Ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου και εποπτείας (SCADA) καλείται να επεξεργαστεί ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και παράλληλα να δώσει τι κατάλληλες εντολές ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει περιορισμένες ικανότητες στη επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, ωστόσο είναι σε θέση να λάβει σύνθετες και νοήμονες αποφάσεις. Το λογισμικό καλείται να δώσει στο χειριστή του συστήματος με κατανοητό για τον τελευταίο τρόπο, έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος. Περνάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο επίπεδο στην ιεραρχία των δικτύων, αυτό της διαχείρισης (management).

Εγκαθίστανται είτε σε Η/Υ είτε σε Panels χειρισμών, αναλόγως την εφαρμογή και τη διευκόλυνση του πελάτη. Υπάρχει μεγάλη γκάμα από Panel χειρισμών για την ικανοποίηση οποιασδήποτε απαίτησης και ανάγκης.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε τι είναι το SCADA και πως λειτουργεί.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ SCADA και PLC

Loading Facebook Comments ...