Νέα Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Β' Έκδοση
Νέα Υ.Δ.Ε.

Νέα Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Β’ Έκδοση

Β´ έκδοση, ανανεωμένη και επικαιροποιημένη, του βιβλίου «Νέα Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των Αντωνίου Σαλευρή και Χρήστου Χαντζησοφιανού.

Το βιβλίο καλύπτει τις απαιτήσεις της Νέας Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη) καθώς και τα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ, που πρέπει να εφαρμόζονται στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις βάσει της Υ.Α. με Αριθμ. Φ.50/503/168 (όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/844/16-05-2011).

Μέσα από τις 429 πλήρως έγχρωμες σελίδες του (14,5 cm x 20,5 cm), καλύπτονται:
– Το Νομοθετικό πλαίσιο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ
– Ανάλυση της Νέας Υ.Δ.Ε. βάσει των απαιτήσεων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
– Συμπλήρωση της Νέας Υ.Δ.Ε. βάσει των απαιτήσεων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
– Αρχές σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Πινάκων βάσει Προτύπων.
– Ανάλυση και συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης για νέες και παλαιές Εγκαταστάσεις.
– Ανάλυση των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.
– Συμπλήρωση των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.
– Μετρήσεις Πρωτοκόλλων Ελέγχου με χρήση οργάνων (ΗΤ-Italia Macrotest 5035 – Metrel MI3105 Eurotest XA).
– Πολλά παραδείγματα πραγματικών εγκαταστάσεων.
– Περιλαμβάνει πρόσθετο υλικό μέσω της ιστοσελίδας www.tekdotiki.gr (νομοθεσία, έντυπα, κ.α.).

Είναι ένα βιβλίο εγχειρίδιο που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην Ελληνική Νομοθεσία, στα Πρότυπα και στις οδηγίες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αποτελώντας έναν οδηγό για τον Επαγγελματία που θέλει να γνωρίζει και να βοηθηθεί στην αποτύπωση των νέων δεδομένων που καθόρισε η Πολιτεία.

Αντωνίου Σαλευρή – Χρήστου Χαντζησοφιανού
ISBN 978-960-8257-70-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μέρος 1
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 – Νομοθετικό πλαίσιο
1.1. ΕΛΟΤ HD384 και Νομοθετικό πλαίσιο

Μέρος 2
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ
2.1. ΕΛΟΤ HD384
2.2. ΚΕΗΕ
2.3. ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ HD 60364

Μέρος 3
Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)
3.1. Γενικά
3.2. Υ.Δ.Ε. και Υ.Α. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16-05-2011)
3.3. Νέα Υ.Δ.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
3.4. Συμπλήρωση Υ.Δ.Ε.
3.4.1. Συμπλήρωση Υ.Δ.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
3.5. Ερωτήσεις που απορρέουν από την συμπλήρωση και χρήση της Υ.Δ.Ε.
3.6. Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ.Δ.Ε.
3.6.1. Μονογραμμικό(ά) εγκατάστασης
3.6.2. Μονογραμμικό(ά) πίνακα(ων)
3.6.3. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
3.7. Παράδειγμα συμπλήρωσης Υ.Δ.Ε. και Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης για μία Κατοικία (Α’ Τρόπος – Μέγιστη ζήτηση για εγκατάσταση κατά ΕΛΟΤ HD384 και γνωστά φορτία συσκευών)
3.8. Παράδειγμα συμπλήρωσης Υ.Δ.Ε. και Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης για μία Κατοικία (Α’ Τρόπος – Μέγιστη ζήτηση για εγκατάσταση κατά ΕΛΟΤ HD384 και άγνωστα φορτία συσκευών)
3.9. Παράδειγμα συμπλήρωσης Υ.Δ.Ε. και Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης για μία Κατοικία (Β’ Τρόπος – Εκτίμηση Φορτίου για εγκατάσταση κατά ΚΕΗΕ)

Μέρος 4
Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
4.1. Γενικά
4.2. Σχολιασμός επί των Πρωτοκόλλων ελέγχου
4.3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
4.3.1. Οπτικός έλεγχος πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD 384
4.3.2. Όργανα μέτρησης
4.3.3. Δοκιμές πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD 384
4.3.4. Μετρήσεις πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD 384
4.3.5. Αποτίμηση Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384
4.3.6. Παράδειγμα Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384
4.4. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
4.4.1. Οπτικός έλεγχος πρωτοκόλλου κατά ΚΕΗΕ
4.4.2. Δοκιμές πρωτοκόλλου κατά ΚΕΗΕ
4.4.3. Μετρήσεις πρωτοκόλλου κατά ΚΕΗΕ
4.4.4. Αποτίμηση Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ
4.4.5. Παράδειγμα Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ
4.5. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και αγωγός προστασίας (ΡΕ)

Μέρος 5
Παραδείγματα συμπλήρωσης Υ.Δ.Ε.
5.1. Γενικά
5.2. Παράδειγμα Νέας Εγκατάστασης Τριφασικού Εργοταξιακού Πίνακα
5.3. Παράδειγμα Επανελέγχου εγκατάστασης κατοικίας κατά ΚΕΗΕ
5.4. Παράδειγμα Αρνητικού Πρωτοκόλλου ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384
5.5. Παράδειγμα Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη
5.6. Παράδειγμα Διαχωρισμού Ηλεκτρικής εγκατάστασης
5.7. Παράδειγμα Αρχικού ελέγχου κατοικίας κατά ΕΛΟΤ HD 384
5.8. Παράδειγμα Επανελέγχου Καταστήματος Εστίασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
5.9. Παράδειγμα Επανελέγχου Συνεργείου Αυτοκινήτων κατά ΚΕΗΕ

Παράρτημα Α
Α.1. Πτώση τάσης
Α.1.1. Πτώση τάσης με την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος μέσω οργάνου
Α.1.2. Πτώση τάσης με την μέθοδο του διαγράμματος του ΕΛΟΤ HD 60364-6
Α.2. Αντίσταση μόνωσης συσκευών και κινητήρων
Α.3. Χρωματισμός Αγωγών
Α.4. Διαφορά μεταξύ καλωδίων τύπου Ε1VV-* και J1VV-* (πρώην ΝΥΥ)
Α.5. Υπεύθυνη Δήλωση καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.) και Ειδικό έντυπο Πληροφοριών
Α.5.1. Υπεύθυνη Δήλωση καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.)
Α.5.2. Ειδικό έντυπο Πληροφοριών
Α.6. Κατηγορίες χώρων επανελέγχου Ε.Η.Ε.
Α.7. Στοιχεία τυποποιημένων παροχών Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Παράρτημα Β
Δυνατότητες Οργάνων Δοκιμών και Μετρήσεων
Β.1. Γενικά
Β.2. Macrotest 5035 της HT Italia (ΕΛΕΜΚΟ)
Β.3. Eurotest XA (MI3105) της Metrel (SKT-Testing)
Βιβλιογραφία
Βιβλία – Έντυπα
Τεχνικά Φυλλάδια και Άρθρα
Κανονισμοί – Πρότυπα

Νέα Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Β' Έκδοση