Σύνδεση οργάνου στον πίνακα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο EurotestXA

Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Το όργανο EurotestXA

Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Τι πρέπει να προσέξουμε

Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις αντίστασης μόνωσης μεταξύ ενεργών αγωγών θα πρέπει να αποσυνδεθούν τα φορτία που αυτοί τροφοδοτούν, διαφορετικά το όργανο θα μετρήσει την αντίσταση των φορτίων αντί για την αντίσταση μόνωσης. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα φορτία.

Στην περίπτωση που τα φορτία δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθούν, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας.

Προσοχή! Πριν πραγματοποιηθεί η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι το υπό έλεγχο κύκλωμα δε βρίσκεται υπό τάση και ότι όλα τα φορτία που τροφοδοτούνται από αυτό είναι αποσυνδεμένα.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο EurotestXA
Σύνδεση οργάνου στον πίνακα

 

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο EurotestXA
Σύνδεση οργάνου σε πρίζα σούκο

 

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο EurotestXA
Μετρούμενα μεγέθη

 

πηγή: Τεχνικό Ιστολόγιο