Σύνδεση οργάνου στον πίνακα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035
Πολυόργανο μετρήσεων Macrotest

Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Τι πρέπει να προσέξουμε

Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί  μεταξύ κάθε  ενεργού  αγωγού  και του αγωγού προστασίας ή  της  γης. Σε χώρους επικίνδυνους για πυρκαγιά θα πρέπει να γίνεται και μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ των ενεργών αγωγών. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποσυνδεθούν τα φορτία που αυτοί τροφοδοτούν, διαφορετικά το όργανο θα μετρήσει την αντίσταση των φορτίων αντί για την αντίσταση μόνωσης. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα φορτία.

Στην μέτρηση μεταξύ των ενεργών αγωγών και της γης επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένες οι  συσκευές. Εάν  όμως οι  μετρούμενες τιμές είναι μικρότερες από αυτές που ορίζονται από τον ΕΛΟΤ ΗD384, τότε θα πρέπει να απομονώνονται αυτές oi συσκευές και να  επαναλαμβάνεται η μέτρηση

Για συστήματα μέχρι 500V με εξαίρεση SELV & PELV η τάση ελέγχου είναι 500V, και η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή 0.5ΜΩ με αποδεκτό σφάλμα μέτρησης έως 30%.

Προσοχή! Πριν πραγματοποιηθεί η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι το υπό έλεγχο κύκλωμα δε βρίσκεται υπό τάση

Γενικά, θα πρέπει η μέτρηση της μόνωσης να γίνεται καταρχήν στο σημείο τροφοδότησης της εγκατάστασης. Αν η τιμή που προκύπτει από τη μέτρηση είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπτή τιμή που ορίζει το πρότυπο, τότε είναι επιτρεπτό, να διαμοιραστεί (κατατμηθεί ή διαιρεθεί) η εγκατάσταση σε ομάδες κυκλωμάτων και να μετρηθεί η αντίσταση μόνωσης για κάθε ομάδα χωριστά. Αν σε μια ομάδα η μετρούμενη τιμή είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπτή, τότε θα πρέπει να μετρηθεί η αντίσταση μόνωσης κάθε κυκλώματος της ομάδας αυτής χωριστά. Αν ένα κύκλωμα ή τμήματα κυκλωμάτων διακόπτονται από διατάξεις προστασίας έναντι υποτάσεων, όπου όλοι οι ενεργοί αγωγοί διακόπτονται (πχ μέσω επαφών), τότε θα πρέπει να μετριέται χωριστά η αντίσταση μόνωσης αυτών των κυκλωμάτων ή των τμημάτων των κυκλωμάτων

Προετοιμασία οργάνου

 • Περιστρέφουμε το διακόπτη στη θέση ΜΩ
 • Πατάμε το κουμπί Ι και ανοίγουμε το όργανο (Switch on)
 • Πατάμε διαδοχικά το κουμπί FUNC και επιλέγουμε έναν από τους παρακάτω τρόπους
  • Χειροκίνητα MAN (ελάχιστος χρόνος δοκιμής 10 sec ή ορίζετε με το πάτημα του κουμπιού START/STOP). Προτεινόμενο.
  • Προκαθορισμένος χρόνος TIMER (ο χρόνος δοκιμής επιλέγεται από 10 – 999)
 • Συνδέουμε το μαύρο και μπλε καλώδιο στους ακροδέκτες B1 και B4του οργάνου αντίστοιχα
 • Αν το μήκος των καλωδίων δεν είναι αρκετό μπορούμε να επεκτείνουμε το μπλε καλώδιο
 • Συνδέουμε τους ακροδέκτες στο αντικείμενο που θα μετρήσουμε (παρακάτω εικόνα)
 • Με τη βοήθεια του Un/IΔn επιλέγουμε την τάση δοκιμής. Οι τιμές που μπορούμε να επιλέξουμε είναι 50, 100, 250, 500, 1000V DC
Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035
Σύνδεση οργάνου

Ξεκινάμε τη μέτρηση

 • Πατάμε το κουμπί START/STOP
 • Στο τέλος της δοκιμής, σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή RISO είναι μεγαλύτερη από την RMIN και μικρότερη από την RMAX, το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση είναι επιτυχής.
Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035
Η μέτρηση είναι επιτυχής
 • Σε περίπτωση που η τιμή RISO είναι μεγαλύτερη από την RMAX το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση είναι επιτυχής.
Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035
Ξεπεράσαμε το όριο του οργάνου

πηγή: Τεχνικό Ιστολόγιο