ΕΔΗΕ
Επικαιρότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και τροποποίηση του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που πρωτοεμφανίστηκε σαν σχέδιο τον 08.2011 οριστικοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012: Στο ΦΕΚ Β΄ 2776/15-10-2012 περιλαμβάνεται η Κ.Υ.Α. με Αριθ.οικ. 4102/819, η οποία περιγράφει τον «Καθορισμό των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και την τροποποίηση του Άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».

Στην ΚΥΑ περιγράφεται ο Τεχνικός Κανονισμός μαζί με τα προσαρτήματά του με τα οποία καθορίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ των οικοδομών για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, εικόνας και κτιριακού αυτοματισμού.

Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν την ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις ΕΔΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα νέα κτίρια, των οποίων η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (δηλαδή από 15/10/2012) και όπου απαιτούνται εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΚΥΑ:
-Καταργείται ο ισχύων «Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ Β΄ 767/31-12-1992).
-Η παράγραφος 3 του Άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ο τίτλος της οποίας αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, τροποποιείται ως εξής: «Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Ασθενών Ρευμάτων». 

Η ΚΥΑ θέτει νέες απαιτήσεις και συνδέεται με πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Κατά την γνώμη του γράφοντα, θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά από όλους τους εμπλεκόμενους με τις κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο και εδώ σε αρχείο Acrobat 0,175Mb

πηγή: http://www.sarrisg.gr 

Loading Facebook Comments ...