Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ A.E (ΚΔΕΠ)
Επικαιρότητα Όργανα μετρήσεων

Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ A.E (ΚΔΕΠ)

Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ A.E (ΚΔΕΠ)Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔΕΗ πελάτες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει του ΚΔΕΠ περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια του, πιστοποιήσεις, έρευνες, έλεγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο, υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.

Η λειτουργία του ΚΔΕΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές  βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το ΚΔΕΠ είναι σε θέση να πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του.

Ενδεικτικά κάποιοι από τους πελάτες του ΚΔΕΠ:
– ΔΕΗ (Ορυχεία, Παραγωγή Η/Ε, μεταφορά και Διανομή Η/Ε)
– ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
– Ο.Τ.Ε
– ΜΕΤΡΟ Α.Ε
– ΤΕΡΝΑ Α.Ε
– ΧΗΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
– STROM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε
– TOSHIBA
– SCHNEIDER ELECTRIC S.A
– Ε.Β.Ο (Ελληνική Βιομηχανία Όπλων)
– ABB Sp z.o.o , κλπ.

Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για την διατήρηση της Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, το ΚΔΕΠ υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔΕΠ αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιεί το ΚΔΕΠ ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων τους.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για τις δυνατότητες των εργαστηρίων του ΚΔΕΠ επισκεφτείτε τη σελίδα: www.kdep.gr