Γιατί συμφέρει οικονομικά η αγορά πιστοποιημένου μετασχηματιστή
Συμβουλές

Γιατί συμφέρει οικονομικά η αγορά πιστοποιημένου μετασχηματιστή

Γιατί συμφέρει οικονομικά η αγορά πιστοποιημένου μετασχηματιστήΈνα από τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός ποιοτικού μετασχηματιστή αποτελεί ο δείκτης ενεργειακών απωλειών που επιφέρει η λειτουργία του. Η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών των μετασχηματιστών έχει άμεση επίδραση όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα του εργοστασίου ή της οικίας στην οποία εγκαθίσταται, αλλά και στο κόστος λειτουργίας αυτού, αφού χαμηλές ενεργειακές απώλειες σημαίνει και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Συνεπώς, ένας «ακριβός» μετασχηματιστής με χαμηλές ενεργειακές απώλειες, καταλήγει να είναι συμφερότερος οικονομικά αν αναλογισθούμε το χαμηλό κόστος λειτουργίας του. Αντίθετα, ένας «φθηνός» μετασχηματιστής καταλήγει να είναι ακριβός με τις υψηλές ενεργειακές απώλειες που επιφέρει και το υψηλό κόστος λειτουργίας του.

Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει το μέγεθος του οικονομικού οφέλους ενός ποιοτικού μετασχηματιστή με χαμηλές ενεργειακές απώλειες σε σύγκριση με έναν μετασχηματιστή υψηλών ενεργειακών απωλειών.

Σύμφωνα με μελέτη και αντίστοιχες μετρήσεις που έγιναν στον Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της EMMIS, οι μη πιστοποιημένοι μετασχηματιστές της αγοράς εμφανίζουν κατά μέσο όρο αυξημένες ενεργειακές απώλειες μεταξύ 4% – 7%.

Συγκρίνοντας δύο μετασχηματιστές ισχύος 500VA, υποθέτουμε ότι ο μη πιστοποιημένος μετασχηματιστής με τις υψηλές ενεργειακές απώλειες έχει συντελεστή απόδοσης 87%, ενώ ο πιστοποιημένος μετασχηματιστής έχει συντελεστή απόδοσης 92%.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το επιπλέον κόστος κατανάλωσης ενέργειας μίας εγκατάστασης με δέκα (10) μη πιστοποιημένους μετασχηματιστές υψηλών ενεργειακών απωλειών, ισχύος 500VA.

ΙΣΧΥΣ (KVA) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙ-ΣΚΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ      (K W) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (KWH) ΑΡΙΘΜΟΣ Μ/Σ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (KWH) ΚΟΣΤΟΣ KWH * (€) ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)
0,5 5 0,025 12 0,3 10 3 0,1016 0,3048

* βάσει του οικιακού τιμολογίου Γ1 για τη χαμηλή κλίμακα κατανάλωσης (0-1600kWh), συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Συνεπώς, η επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος λειτουργίας λόγω των μη πιστοποιημένων μετασχηματιστών υψηλών ενεργειακών απωλειών, ανέρχεται σε 365 ημέρες x 0,3048€ = 111,25€ ετησίως.

Το ποσό των 111,25€ αποτελεί το συνολικό ετήσιο όφελος της εγκατάστασης πιστοποιημένων μετασχηματιστών χαμηλών ενεργειακών απωλειών.

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το κόστος αγοράς των μετασχηματιστών (πιστοποιημένων και μη) σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, το υψηλότερο κόστος αγοράς των πιστοποιημένων μετασχηματιστών αποσβένεται σε λιγότερο από έξι (6) μήνες, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται από τη λειτουργία των πιστοποιημένων μετασχηματιστών.

Στο επόμενο άρθρο μας, θα παρουσιάσουμε πώς οι πιστοποιημένοι μετασχηματιστές της EMMIS επιτυγχάνουν χαμηλές ενεργειακές απώλειες (ως <3%).

πηγή: EMMIS ΑΒΕΕ